Завідувач кафедри

Кафедру романських і германських мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Рубан Віра Олександрівна. З 2006 року викладає французьку мову як першу іноземну студентам І–ІІІ курсів та загальне мовознавство студентам ІV–V курсів факультету романської філології. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.05. – романські мови.

Рисунок1

Публікації Рубан Віри Олександрівни за останні 5 років:

 1. Рубан В.О. Лінгво-прагматичні функції англійських запозичень у сучасному французькому медіа-дискурсі / В. О. Рубан // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. — Вип. 598 : Романо-слов’янський дискурс. — С. 43—48.
 2. Рубан В.О. Методологічні засади дослідження запозичених елементів у дискурсі / В. О. Рубан // Проблеми семантики слова, речення та тексту :  [зб. наук. праць] / наук. ред. Н. М. Корбозерова. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — Вип. 28. — С. 359—366.
 3. Рубан В.О. Частиномовні характеристики новітніх англомовних запозичень у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. — Вип. 645 : Романо-слов’янський дискурс. — С. 51—55.
 4. Рубан В.О. Про позамовні функції англіцизмів у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2013. — Вип. 35. — С. 301—302.
 5. Рубан В. О. Структурні особливості англіцизмів-дериватів у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. — Вип. 721 : Романо-слов’янський дискурс. — Чернівці : видавничий дім «РОДОВІД», 2014. — С.45—47.
 6. Рубан В.О. Основні чинники англомовних запозичень / В. О. Рубан // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2015. — Вип. 55. — С. 219—221.
 7. Рубан В.О. Позамовні чинники лексичних запозичень у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — Вип. 15. — Т. 2. — С. 124—126.
 8. Рубан В. О. Структурні особливості неповних англомовних запозичень у сучасній французькій пресі / В. О. Рубан // Science And Education A New Dimension. PHILOLOGY, IV (27). — Budapest, 2016. — № 107. — С. 11—14.
 9. Рубан В. О. Критерії класифікації повних англіцизмів у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 16 трав. 2012 р.) / М-во освіти і науки України, Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. — Х. : Нац. ун-т «ЮАУ Ярослава Мудрого», 2012. — С. 166—168.
 10. Рубан В. О. Функціональні особливості вживання англійських запозичень у французькому масмедійному дискурсі / В. О. Рубан // Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 21–23 бер. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. — С. 292—293.
 11. Рубан В. О. Неоднозначність тлумачення англомовних запозичень-прикметників у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 3–5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. — С. 308—310.
 12. Рубан В. О. Англіцизми-деривати в сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : тези доповідей наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10-11 жовт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т. імені Олеся Гончара — Дніпропетровськ, 2013. — С. 64—65.
 13. Рубан В. О. Несправжні англіцизми у сучасному французькому медіа-дискурсі / В. О. Рубан // Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 19–21 бер. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. — С. 362—364.
 14. Рубан В. О. Основні чинники англомовних запозичень у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 1–3 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — С. 375—376.
 15. Рубан В. О. Лексико-семантичні сфери функціонування англомовних запозичень у сучасній французькій мові / В. О. Рубан // Україна і світ: діалог мов та культур : тези доповідей наук.-практ. конф. (Київ, 30 бер. –1 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. — С. 327—329.