Про кафедру

Спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійні програми за якими навчають на кафедрі 

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Форма здобуття освіти: денна

035 Філологія

035.051 Романські мови та літератури (переклад включно),

перша – іспанська

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад

035 Філологія

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно),

 перша – французька

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад


014 Середня освіта

014.02 Середня освіта (Мова і література (іспанська))

Іноземні мови та літератури, методика навчання  іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанська мова і друга західноєвропейська мова)

014 Середня освіта

014.02 Середня освіта (Мова і література (французька))

Іноземні мови та літератури, методика навчання  іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова)

Ступінь вищої освіти: магістр

Форма здобуття освіти: денна

035 Філологія

035.051 Романські мови та літератури (переклад включно),

перша – іспанська

Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова):

лінгвістика і перекладознавство

035 Філологія

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно),

 перша – французька

Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

   gerb-ispanii           герб-франции-103353243 

Кафедра романських мов була заснована на факультеті  романської філології  в 2011 році. Кафедра має висококваліфікований викладацький склад, більше 60 % якого доктори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції: французької та іспанської мов (І курс), французької та іспанської мов (ІІ курс), теоретичної фонетики французької мови (ІІІ курс), порівняльної типології французької і української мов (V курс), іспанської мови як другої іноземної (ІІ–V курси).

Наразі кафедра успішно втілює основні засади Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення французької й іспанської мов як першої іноземної та іспанської мови як другої іноземної мови в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання практичних мовних дисциплін. Діє лабораторія французької мови і мультимедійний клас, обладнаний сучасними технічними засобами, що активно використовуються у навчальному процесі.

STA60666 STA60659
Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки укладено 10 навчальних підручників і посібників з дисциплін, які викладаються кафедрою; практично кожного року кафедра направляє на навчання до аспірантури своїх молодих викладачів.
Кафедра романських  мов має партнерські зв’язки з університетами Франції: Пікардійським університетом Жюля Верна (м. Ам’єн) Університетом Кан Нормандія. Викладачі кафедри проходять мовні стажування у названих вище університетах, а професори французьких ВНЗ читають лекції та проводять колоквіуми зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Франції в Україні та з французьким культурним центром. На базі університету за участі викладачів кафедри три рази на рік проводиться міжнародний іспит з французької мови DELF, DALF.
У рамках Договору про співпрацю між КНЛУ та Університетом Кан Нормандія, Французька Республіка, зав. кафедри, к.ф.н. Рубан В.О. взяла участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ на базі ВНЗ-партнера за фінансової підтримки Європейського Союзу  з 12 по 26 березня 2016 р. Віра Олександрівна пройшла стажування для науково-педагогічних працівників (Staff Mobility for Teaching) і провела заняття з “Практичної граматики” і “Практики усного та писемного мовлення” студентам І та ІІІ курсів  на факультеті філології Університету Кан Нормандія.

Кафедра романських мов підтримує партнерські зв’язки з університетами Іспанії: Університетом Гранади та Університетом Кадісу. Викладачі кафедри проходять мовні стажування у згаданих університетах, а професори іспанських ВНЗ (зокрема, Кадісу) проводять лекції зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Іспанії в Україні та з аргентинським культурним центром.

У рамках Договору про співпрацю між КНЛУ та Університетом Гранади, Королівство Іспанія, викл. кафедри романських мов к.ф.н. доц. Шевченко А.С. пройшла стажування для науково-педагогічних працівників (Staff Mobility for Teaching) і прочитала лекції з “Практичної граматики” і “Теорії та практики перекладу” студентам І та ІІ курсів на факультетах Філології та Усного і письмового перекладу Університету Гранади.

1 0711 5121 511для сайту